Funcions i responsabilitats d'un president d'una comunitat< Volver
El càrrec de President de la Comunitat de Propietaris es pot decidir per torns rotatius o bé per elecció i directa i és condició indispensable que sigui propietari d’alguna vivenda o local de la finca i que sigui major d’edat.

Funcions del President de la Comunitat


Convocar i presidir les reunions de la Junta de Propietaris


Reunir la Junta les vegades que ho cregui convenient, i com a mínim, un cop l’any per tal d’aprovar els pressupostos i compte de la Comunitat.


Actuar com a Secretari – Administrador si no s’escullen persones per a portar a terme aquestes tasques.


Representar a la Comunitat judicial i extrajudicialment.


Elevar a públics els acords, si s’escau.


Vetllar per la bona conservació i el bon funcionament dels elements i els serveis comuns.


Vetllar pel compliment dels deures dels propietaris i dels titulars de la secretaria i l’administració.


Informació extreta del Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal publicat al DOGC NÚM. 4640 del 24/05/2006

Imagen de seguimiento