Veïnatge i convivència< Volver
Els propietaris dels immobles, ja siguin edificis, instal•lacions o terrenys i els seus usuaris estan obligats per la Llei de propietat horitzontal a mantenir-los en perfecte estat de neteja, salubritat i seguretat, especialment aquelles parts visibles des de la via pública.

Els propietaris dels immobles, ja siguin edificis, instal·lacions o terrenys i els seus usuaris estan obligats per la Llei de propietat horitzontal a mantenir-los en perfecte estat de neteja, salubritat i seguretat, especialment aquelles parts visibles des de la via pública.
Les comunitats poden dotar-se d’uns Estatuts i d’unes normes de règim intern .

 

Els Estatuts són el conjunt de normes que han de regir la vida de la comunitat i han de completar o desenvolupar aspectes de la Llei de la propietat horitzontal pel que fa als drets i obligacions dels propietaris. No són obligatoris i, si n’hi ha, han d’estar registrats en el Registre de la Propietat. Correspon a la Junta de propietaris modificar-ne el contingut i fins i tot eliminar-los, sempre amb la unanimitat de tots els propietaris. Entre altres aspectes, els Estatuts poden determinar:


• Els pisos que tenen accés directe a terrasses i patis.
• El termini de renovació dels òrgans de govern de la comunitat.
• Els espais comuns i el seu ús.
• La prohibició de fer determinades activitats comercials o professionals, etc.

 

Les normes de règim intern són les normes acordades per la Junta de propietaris per regular els detalls de la convivència, així com la utilització adequada dels serveis i coses comuns, d’acord amb la llei i els Estatuts.

Aquestes normes regulen aspectes com ara:


• L’ordenació estètica de les plaques de les bústies o de les plaques que anuncien una activitat professional.
• El color de les portes d’accés a l’interior dels habitatges.
• L’estesa de roba.
• La limitació de l’accés d’animals als espais comuns.
• La instal·lació d’aparells d’aire condicionat o antenes parabòliques.
• L’obligació d’utilitzar els mateixos models de tendals, reixes o fusteria interior.
• L’horari de recollida d’escombraries.
• L’horari d’ús dels espais comuns...


A diferència dels Estatuts, les normes de règim intern no han d’estar inscrites en el Registre de la Propietat ni necessiten la unanimitat de tots els propietaris per a la seva aprovació.

Imagen de seguimiento