Aprofitament d'aigües grises

Tractament de les agües provinents de dutxes filtrant-les i tractant-les per posteriorment utilitzar-les en el dipòsit de l'inodor. Màxima eficiència en la gestió de l'aigua per a col·lectivitats.
Imagen de seguimiento